"; ?> :::::::: เขตพื้นที่รับผิดชอบ ::::::::
ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลตำบลนาเพียง ข้อมูลตำบลนาโพธิ์ ข้อมูลตำบลกุสุมาลย์ ข้อมูลตำบลโพธิไพศาล ข้อมูลตำบลอุ่มจาน

ตำบลห้วยยาง

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยยางตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเเมืองสกลนคร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านศรีวิชา หมู่2 บ้านห้วยยาง หมู่3 บ้านนาขาม หมู่4 บ้านนาคำ หมู่5 บ้านบอน หมู่6 บ้านเหล่าหมู่7 บ้านพะเนาว์ หมู่8 บ้านลาดกะเฉอ หมู่9 บ้านม่วง หมู่ 10 บ้านนานกเค้าหมู่ 11 บ้านหนองบัวทอง หมู่ 12 บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 13 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ 14 บ้านหนองแฝกหมู่ 15 บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ 16 บ้านสมบูรณ์ใหม่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลพังขว้าง
ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภอภูพาน
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตอำเภอเมืองสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอกุดบาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,926 คน
ชาย 7,344 คน หญิง 7,623
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
2.สถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, ไอทีวี
3.น้ำตกคำหอม
4.อ่งเก็บน้ำห้วยเดียก
5.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

6.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ

 


ตำบลพังขว้าง

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลพังขว้าง ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพังขว้างใต้ หมู่ 2 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ 3 บ้านดงขุมข้าว หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านดงยอ หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 บ้านหนองปลาดุกหมู่ 10 บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 11 บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่12 บ้านพังขว้างกลาง หมู่ 13 บ้านโนนสูง หมู่ 14 บ้านดงขุมข้าวใต้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นชุมชนติดต่อกับเขตอำเภอเมืองสกลนคร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โคกเลาะ อ.เมืองสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดงมะไฟ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,967คน เป็นชาย 7,344คน เป็นหญิง 7,623คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
น้ำตกปรีชาสุขสันต์

Tardton Police Station