ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475
คณะกรรมการ กต.ตร.สถานี

ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
ผกก.สภ.ตาดโตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นาย เฉลิมพล สนแป้น
นาย สุรพล แจงเจริญ
นาง สวินทร วงษ์หาญ
นาย อุระ ศรีอิสาณ
นาย ชัยวัฒน์ กองพลศรีสิริ
นาย บุญทรง สุนทรส
นาย ภณ งามวิทยานนท์
นาย วินัย เนาว์ศรีสอน
นาย กาศ สุขสำราญ
นาย คำพันธ์ ศรีเพียชัย
นาย ไพรวัลย์ การุญ
นาย นิพัฒน์ ทานวล
นาย มนัส แถมสมดี
ด.ต.พิชัย สินธุกุม
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบ การบริหารจัดการ ที่คล่องตัวเป็นอิสระภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายตรวจสอบติดตามและให้ข้อเสนอแนะแก่ตำรวจอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ของประชาชน และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2541 สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว(ก) 13744 ถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า บัดนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงลงประปรมาภิไธย ในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดให้นำประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 73 วันที่ 16 ตุลาคม 2541 ต่อไป สืบเนื่องจากการมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2541 ดังกล่าว โดยเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและการกระจายอำนาจทางการบริหารไปให้หน่วยงานระดับภูมิภาคอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2542 ขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ ( กต.ตร.) เป็นองค์การนโยบายตำรวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.)และคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจระดับจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) ตลอดจนกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ ( กต.ตร.สถานีตำรวจ ) เป็นองค์กรที่นำนโยบายพัฒนา และการบริหารงานตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลับขึ้นสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกระดับ
อำนาจหน้าที่
1. รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก กต.ตร.และ กต.ตร.
กทม.หรือ กต.ตร.จังหวัด แล้วแต่กรณีไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการ
พัฒนาและการบริหารงานตำรวจ
3. ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
4. รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ
ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
5. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม. หรือ กต.ตร.จังหวัด ทราบ ตามที่ กต.ตร.กำหนด
7. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานี
ตำรวจมอบหมาย

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Tardton Police Station